O BOŽJIM ZASLUGAMA

Hristos je za nas ljude učinio mnoga dobra dela – ukinuo je prvorodni greh sa svim njegovim pogubnim posledicama, zadovoljio je pravedni sud Božiji i svima vrata raja otvorio.

Jednom prilikom, kada je namesnik Antonin upitao sveštenomučenika Aleksandra da kaže šta je Gospod Hristos učinio za ljude, ovaj mu je odgovorio: „Hristos je sav rod ljudski Sobom oživotvorio i savaskrsao“.

hristos učinio

Ima li istine u tim rečima sveštenomučenikovim? Da, braćo, velika je to istina, i to ćemo vam sada dokazati.

Šta je Hristos učinio za nas?

Prvo: izmirio nas je sa Bogom, Ocem Svojim. A šta smo bili pre dolaska Hristovog u telu? Apostol veli da bez Hrista ljudi bejahu „strasni u zavetima obećanja, nade nemajući, i bez Boga na svetu“ (Ef 2, 12). A Hristos nas je Krstom pomirio sa Bogom, uništivši na njemu svako neprijateljstvo; blagoslovio nam je mir, tako da kroz Njega imamo pristup ka Bogu Ocu i tako, dakle, „nismo više stranci ni došljaci, nego smo sugrađani Svetih i domaći Božiji“ (Ef 2, 16-19).

Šta je još Hristos za nas učinio?

Razorio je carstvo smrti, koje je neposredno poteklo od carstva greha. „Svi sagrešiše, i lišeni su slave Božije“ (Rim 3, 23). „Smrt carova i nad onima koji ne sagrešiše“ (Rim 5, 14). Međutim, Hristos je razorio carstvo smrti, tako da i mi skupa sa apostolom Pavlom kličemo: „Smrti, gde ti je žalac2“ (1 Kor 15, 55). „I mi danas, premda takođe umiremo, ipak odlazimo sa ovoga sveta sa nadom da ćemo zadobiti večna dobra, i smrt je za nas kapija koja vodi ka Carstvu Nebeskom, početak boljeg života, prelazak sa zemlje na nebo, iz tamnice na slobodu, iz mraka na svetlost, iz tuđine u otadžbinu – prelazak ka Anđelima, ka Svetima, ka Bogu!“.

Šta je još Hristos učinio za nas?

Ukinuo je prvorodni greh sa svim njegovim pogubnim posledicama, zadovoljio je pravedni sud Božiji i svima vrata raja otvorio.

Ima li još nešto što je Hristos učinio i čini za nas?

„Svakome se“, uči Sveti Kirilo Jerusalimski, „Spasitelj projavljuje na različite načine, na korist njegovu. Onome ko potrebuje radosti i ukrepljenja On je loza; ko ima potrebu za ulaskom, njemu je kapija; ko želi da prinosi molitve, njemu je zastupnik i sveštenik prvi; ko je obremenjen gresima, tome je On Jagnje zaklano za grehe sveta“.

Dakle, istinu je kazao sveštenomučenik – da je Hristos oživotvorio i sa Sobom savaskrsao sav rod ljudski. Ali šta se iza toga otkriva za nas? To da se sećamo zasluga Hristovih, da se svagda opominjemo činjenice da je Hristos, da bi nas oživeo i savaskrsao, položio život Svoj, podneo poruge, rane i sramnu smrt na krstu, da nas je „iskupio od prokletstva zakona postavši za nas prokletstvo“ (Gal 3, 13) i da „imamo izbavljenje krvlju Njegovom“ (Ef 1, 7). Sećajući se ovoga, ne smemo zaboravljati da spasenje možemo dobiti jedino silom zasluga Hristovih, i da nema drugog imena pod nebom kojim bi se mogli spasti, osim imena Isusa Hrista: Njemu neka je slava i čast u vekove, sa Ocem i Svetim Duhom. Amin.