Svetski indeks ekonomske slobode u svetu

The Heritage Foundation i magazin Wall Street zadnjih 20 godine mere Indeks ekonomske slobode u zemljama sveta. Kako izgleda lista ekonomskih sloboda u svetu za 2014-u godinu

 

Ekonomske slobode u svetu i Srbiji - korupcija, propisi, otvoreno tržište Srbija

Lista Indeks ekonomske slobode po zemljama sveta je podeljena u nekoliko kategorija, zavisno od broja poena koje je neka zemlja dobila za ekonomske slobode koje pruža svojim preduzetnicima i stranim ulagačima. Ta podela je na Slobodne zemlje, Uglavnom slobodne zemlje, Umereno slobodne, Uglavnom neslobodne, Represivne i Nekategorizovane zemlje.

Zemlje Balkana na prezentovanoj listi su na sledećim mestima:

43. Makedonija

54. Albanija

61. Bugarska

62. Rumunija

68. Crna Gora

74. Slovenija

87. Hrvatska

95. Srbija

101. Bosna i Hercegovina

Mi smo imali tekst na ovom sajtu jednog našeg autora čija se ocena korupcije donekle razlikuje – Mafijaške zemlje Balkana.

Šta su to ekonomske slobode?

Ekonomska sloboda je osnovno pravo svakog čoveka da kontroliše sopstveni rad i imovinu. U ekonomski slobodnom društvu pojedinci su slobodni da rade, proizvode, konzumiraju i ulažu na bilo koji način gde im je volja. U ekonomski slobodnim društvima, vlada dozvoljava radu, kapitalu i robi da se slobodno kreću, i da se uzdrže od prinude ili ograničenja slobode izvan mere koja je neophodna da zaštiti i održava samu slobodu.

Ekonomske slobode u svetu i Srbiji - korupcija, propisi, otvoreno tržište slobodne zemlje

Koje su koristi od ekonomske slobode?

Ekonomska sloboda donosi veći prosperitet. Indeks ekonomskih sloboda dokumentuje pozitivan odnos između ekonomske slobode i raznih pozitivnih društvenih i ekonomskih ciljeva. Ideali ekonomske slobode su snažno povezani sa zdravijim društvima, čistijim okruženjem, većim bogatstvom po stanovniku, humanim razvojem demokratije i eliminacije siromaštva.

Ekonomske slobode u svetu i Srbiji - korupcija, propisi, otvoreno tržište umereno slobodne zemlje

Kako se mere ekonomske slobode u državama po svetu?

Merimo ekonomsku slobodu zasnovanu na 10 kvantitativnih i kvalitativnih faktora, grupisanih u četiri široke kategorije, ili stubove ekonomskih sloboda :

Vladavina prava (svojinska prava, sloboda od korupcije);

Ograničena Vlada (fiskalna sloboda, vladina potrošnja);

Regulatorna Efikasnost (poslovna sloboda, sloboda rada, monetarna sloboda); i

Otvoreno Tržište (trgovinska sloboda, sloboda ulaganja, finansijska sloboda).

Svaka od deset ekonomskih sloboda u okviru ovih kategorija se ocenjuje na skali od 0 do 100. Ukupna ocena jedne zemlje potiče uprosečavanjem ovih deset ekonomskih sloboda, uz jednaku težinu ocene koja se daje za svaki indeks.

Ekonomske slobode u svetu i Srbiji - korupcija, propisi, otvoreno tržište uglavnom neslobodne zemlje

Koje komponente ekonomske slobode su najvažnije?

Indeks ekonomskih sloboda smatra svaka da je svaka komponenta jednako važna u postizanju pozitivnih prednosti ekonomske slobode. Svaka sloboda je jednako ponderisana u određivanju rezultata po zemaljama. Zemlje koje razmatraju ekonomske reforme mogu naći značajne mogućnosti za unapređenje ekonomskih performansi u onim faktorima u kojima si oni sa najnićim ocenama. Ovi faktori mogu i da ukazuju na značajna ograničenja za ekonomski rast i prosperitet.

Ekonomske slobode u svetu i Srbiji - korupcija, propisi, otvoreno tržište neslobodne zemlje

Kako mogu da koristim Indeks ekonomskih sloboda?

Indeks ekonomskih sloboda je korisna alatka za različitu publiku, uključujući akademike, političare, novinare, studenate, nastavnike, i one u poslovanju i finansijama. Indeks pruža objektivan alat za analiziranje 186 ekonomija širom sveta. Svaka strana zemlja je resurs za dubinsku analizu političkih i ekonomskih kretanja u zemlji. Istorijski podaci Indeksa mogu da obezbede vitalne dugoročne uvide. Osim toga,  ekonomske slobode pružaju sveobuhvatan set principa za one koji žele da razumeju osnove ekonomskog rasta i prosperiteta u državama sveta.

Izvor: The Heritage Foundation