MOLITVA ZA POSEBNU ZAŠTITU

Ko Bogorodičino pravilo ispunjava biva pod naročitim pokroviteljstvom Majke Božije. Ono je podeljeno na 15 stupnjeva, prema najvažnijim događajima iz života Presvete Bogorodice.

 

Prepodobni Serafim Sarovski je blagoslovio svojim duhovnim čedima da uvek kada čine litijski vhod po Svetoj Kanavki, putu kojim je hodila Presveta Bogorodica, čitaju 150 puta molitvu Bogorodice Djevo.

bogorodičino pravilo

Bogorodičino pravilo, koje sadrži celokupni zemni život Presvete Majke Božije, podeljeno je na 15 stupnjeva, po najvažnijim događajima iz Njenog života. Po otkrivenju same Bogorodice, ko ovo Pravilo ispunjava biva pod naročitim pokroviteljstvom Carice Nebesne.

„Ko Kanavku s molitvom prolazi i 150 puta Bogorodicu pomene, tome je sve tu: i Aton, i Jerusalim, i Kijev!“, govorio je Sveti Serafim Sarovski.

Bogorodičino pravilo je, po predanju ruskih monaha, pravilo koje je sama Majka Božija otkrila u 8. veku i njega su nekada ispunjavali svi hrišćani.

* * *

BOGORODIČINO PRAVILO

Prva desetica

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom, blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim. (deset puta)

Tropar Roždestvu Presvete Bogorodice, glas 4.

Rođenje Tvoje Bogorodice Djevo, objavi radost svemu svetu, jer iz Tebe zasija Sunce Pravde, Hristos Bog naš, i ukinuvši prokletstvo dade blagoslov, a uništivši smrt darova nam život večni.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, spasi i sačuvaj sluge Tvoje (imena roditelja i srodnika), a one koji su umrli (imena) sa Svetima upokoj u večnoj slavi Tvojoj.

*Spominjući Roždestvo Presvete Bogorodice treba se moliti za majke, očeve i decu

Druga desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Vavedenju Presvete Bogorodice, glas 4.

Danas je, prednacrt Božijeg blagovoljenja, i propoved ljudskog spasenja; u hram Božiji javno se Djeva uvodi, i Hrista svima nagoveštava. Njoj i mi iz sve duše kličemo: Raduj se ispunjenje Tvorčeva domostroja.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, spasi i sačuvaj i prisajedini Svetoj Pravoslavnoj Crkvi zabludele i otpale sluge Tvoje (imena).

*Spominjući Vavedenje u hram Presvete Bogorodice molimo se za zabludele i od vere otpale

Treća desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Kondak Bogorodici, glas 8.

Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla — pesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi da Ti kličemo: Raduj se Nevesto Nenevesna!

3. O, Presveta Vladičice Bogorodice pošalji utehu slugama tvojim koji tuguju i boluju (imena).

*Spominjući Blagovesti molimo se za utešenje onih koji tuguju

Četvrta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Blagovesti, glas 4.

Danas je početak našega spasenja i prevečne tajne otkrivenje. Sin Božiji postaje Sin Djeve, i Gavrilo objavljuje blagu vest. Stoga i mi s njim Bogorodici kličemo: Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

4. O, Presveta Vladičice Bogorodice, sjedini razdvojene sluge Svoje (imena).

*Spominjući susret Presvete Bogorodice s Jelisavetom, molimo se za susret razdvojenih – dece i bližnjih koji su nestali bez vesti

Peta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Radosni susret sa Jelisavetom

Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, daruj da: svi oni koji su oglašeni postanu kršteni.

*Spominjući Roždestvo Hristovo molimo se za preporod duše i rođenje novog života u Hristu

Šesta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Roždestvu Hristovom, glas 4.

Rođenje Tvoje, Hriste Bože naš, obasjalo je svet svetlošću Bogopoznanja, jer tada je one što zvezde obožavahu, zvezda naučila da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe, Istok s visine; Gospode, slava Ti!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, udostoj me da se neosuđeno, pri poslednjem izdisaju, pričestim Prečistim Tajnama Hristovim.

*Spominjući Sretenje Gospodnje molimo se Majci Božijoj da nas udostoji da se pri poslednjem izdisaju pričestimo Presvetim Tajnama Hristovom

Sedma desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Sretenja Gospodnjeg, glas 1.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, jer iz Tebe zasija Sunce Pravde, Hristos Bog naš, Koji prosvećuje one u tami; veseli se i ti starče pravedni, koji si primio u naručje Oslobodioca duša naših, darujućeg nam Vaskrsenje!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, pomozi nam da izbegnemo iskušenja i izbavi nas od svake napasti.

*Spominjući Bekstvo u Egipat Majke Božije sa Bogomladencem, molimo se da nam Carica Nebeska pomogne da izbegnemo iskušenja i da se izbavimo od napasti životnih

Osma desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Kondak Bogorodici — Bekstvo u Egipat, glas 8.

Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla — pesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi da ti kličemo: Raduj se Nevesto Nenevesna!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, Prečista Djevo Marijo, daruj me neprestanom molitvom Isusovom.

*Spominjući nestanak dvanaestogodišnjeg Isusa Hrista u Jerusalimu, i brigu Majke Božije za to vreme, molimo se Bogomajci za postojanu Isusovu molitvu

Deveta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Kondak Bogorodici — trodnevno s brigom traganje za dvanaestogodišnjim Isusom Hristom, glas 8.

Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla — pesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi da Ti kličemo: Raduj se Nevesto Nenevesna!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, pomozi mi u svakom delu i izbavi me od svake opasnosti i teskobe.

*Spominjući čudo u Kani Galilejskoj, kada je Gospod pretvorio vodu u vino, po molbi Majke Božije: „vina više nemaju“, molimo Majku Božiju da nam pomogne u radu i da nas izbavi od svake opasnosti

Deseta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Strasti na Golgoti

Blagoobrazni Josif, skinuvši s drveta prečisto Telo Tvoje, obavi ga čistom plaštanicom, i mirisima pomazavši položi ga u novi grob.

Ne ridaj mene radi Majko, gledajući u grobu Sina, Koga si u utrobi besemeno začela; jer ću vaskrsnuti i proslaviću se, i uzneću u slavi, neprestano kao Bog, one koji Te verom i ljubavlju veličaju.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, Preblagoslovena Djevo Marijo, odagnaj uninije iz moje duše i ukrepi duševne sile.

*Spominjući Majku Božiju ispod Krsta Gospodnjeg kada je tuga kao mač prošla kroz Njenu dušu, molimo se Majci Božijoj da nam ukrepi duševne sile i odagna uninije iz duše naše

Jedanaesta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Vaskrs

Hristos voskrese iz mrtvih, i smrću smrt pobedi, i onima koji su u grobovima, život darova. (triput)

Anđeo klicaše Blagodatnoj: Čista Djevo, raduj se, i opet velim: raduj se; Tvoj Sin vaskrse trećega dana iz groba, i podiže mrtve; narodi veselite se!

Blistaj se, blistaj, novi Jerusalime, jer slava Gospodnja tebe obasja. Likuj sada i veseli se, Sione, a Ti se raduj, Bogorodice Čista, zbog vaskrsenja Sina Tvoga.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, voskresni dušu moju i daruj mi snagu podviga.

*Spominjući Vaskrsenje Hristovo, molimo Majku Božiju da vaskrsne snagu i obodri dušu za podvig

Dvanaesta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Vaznesenju, glas 4.

Vazneo Si se u slavi, Hriste, Bože naš, obradovavši učenike obećanjem Svetoga Duha, pošto su se blagoslovom uverili, da si Ti Sin Božiji, izbavitelj sveta!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, izbavi me od sujetnih primisli, i daruj mi um i srce koji žude za spasenjem.

*Spominjući Vaznesenje Hristovo kojem je prisustvovala i Majka Božija, molimo Caricu Nebesnu da uzdigne dušu našu od zemnih sujetnih zabava i da nas neprestano upućuje na spasenje

Trinaesta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Pedesetnici, glas 8.

Blagosloven si Hriste, Bože naš, Koji si (Apostole) pokazao kao premudre lovce, poslavši im Duha Svetoga, i Koji si preko njih osvojio ceo svet: Čovekoljupče, slava Ti!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, nispošlji i ukrepi blagodat Svetoga Duha u mome srcu.

*Spominjući Sionsku gornjicu i Silazak Svetoga Duha na Apostole i na Majku Božiju, molimo se: Srce čisto sazdaj u meni i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene

Četrnaesta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Tropar Uspenju, glas 1.

Sačuvala si Devojaštvo i pored toga što si rodila, i nisi po usnuću svet ostavila, Bogorodice; prestavila si se za život jer si Mati Života, i molitvama Svojim izbavljaš duše naše!

O, Presveta Vladičice Bogorodice, učini da kraj života moga bude nepostidan i miran.

*Spominjući Uspenje Presvete Bogorodice molimo za mirnu, nepostidnu i bezmetežnu našu končinu

Petnaesta desetica

Oče naš…

Bogorodice Djevo… (deset puta)

Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, sačuvaj me od svakog zla i zaštiti me časnim Tvojim pokrovom!

*Spominjući slavu Majke Božije kojom se Ona uvenčala posle Uspenja Njenog na nebu, molimo Caricu Nebesnu da ne ostavi verne koji žive na zemlji, nego da ih zaštiti od svakog zla časnim Svojim pokrovom

* * *

U keliji svetog Serafima Sarovskoga pronađena je sveščica u kojoj su opisana čuda koja su se dešavala onima koji su svakodnevno ispunjavali Bogorodičino pravilo.

Zbog ljubavi prema Carici Nebesnoj, za života je bio prozvan Bogorodičinim Starcem. U sačuvanom pismu svom duhovnom čedu pisao je: „daću vam jedan istinsko spasavajući savet – čitajte svakodnevno 150 puta Bogorodice Djevo, i ta će vas molitva spasiti. Ako vam je ispočetka teško da 150 puta na dan ponavljate ovu molitvu, a vi je čitajte po 50 puta na dan.“