REŠENJE ZA PENZIJE

Predlog rešenja pitanja penzija

 

Uplaćena sredstva u penzioni fond se neprekidno smanjuju ili gube vrednost.

Sakupljanje novca dok traje radni staž i njegovo vraćanje, kada korisnik uživa penziju, se dešava u vremenskom razmaku od 40 godina. Neminovno se pojavljuje disparitet u novcu. Različiti standardi života, inflacija i obrt novca bez stvorenog kapitala, dovode penzione fondove do bankrota. Pošto obrtanje novca postoji a kapitala i roba ne, problem postaje nerešiv. Država pokušava da, donošenjem raznih zakona, ostane na nogama.

Predlog i rešenje za penzije - penzioni fond i struja od elektrane

Penzioni fond i štednja

Gubitnici su i država i narod, stvarno rešenje izostaje. Postoji način da sebi obezbedimo udobnije penzionerske dane i sa manje novca podmirimo osnovne potrebe.Predlažem da se penzija sastoji iz dva dela.

Rešenje za penzije:

Prvi način uplate za penziju usmeravamo na izgradnju energetskih postrojenja koja proizvode električnu energiju a nakon toga i njeno korišćenje. Na taj način stvaramo kapital i robu izuzetne vrednosti;najmoćnije oružje protiv inflacije. Penzioner dobija robu čija su svojstva ista i kada ih je kupovao,pre 30 ili 40 godina.

Drugi način uplate je, kao i do sada, u privatno ili državno Penziono i invalidsko osiguranje i podložan je promenama vrednosti. Objašnjenja za dalje pretpostavke videti na

http://www.bastabalkana.com/2015/04/treba-li-nam-hidroelektrana-od-2-gw-bez-dinara-kredita/

Pretpostavke rešenja penzija:

– Jedan deo novca uplaćivati po prvom načinu uplate na šalteru Elektrodistribucije. Razlike u vrednostima usmerenog novca, prvog i drugog načina, se vide ako uzmemo u obzir šta nam se vraća za 30 – 40 godina? Prvi način nema nikakve veze sa PIO.

Visinu uplate prvog dela (na dalje ćemo samo o njemu pričati) određuje sam kupac. Recimo, želi sebi da obezbedi (za penzionerske dane) 10 kwh električne energije za sve potrošače i 5.83 kwh za termo-akumulacionu peć ”Dvojka”, preračunato na 12 meseci plaćanja. Ukupno, mesečno, obezbeđuje 474.3 kwh a to vredi 47,43 evra=5 768 dinara

Pretpostavka je da će prosečni radni staž biti 28 godina (radni staž je od 15 do 40 godina) i da će penzioner koristiti električnu energiju 15 godina (godine starosti od 65 do 75).

Pretpostavka je da će cena 1 kwh biti 0.1 evro, kod nas a i u zemljama našeg okruženja.

Broj osiguranika u Srbiji je 2 485 994, videti na http://www.pio.rs/cir/informator-rf-pio.html

– Pretpostavka je da će u izgradnju elektrane ući Srbija i bar tri zemlje iz našeg okruženja

– Pretpostavka je da će se elektrana graditi 15 godina =1 80 meseci (ne treba žuriti).

Visina mesečne uplate za penziju

Kalkulacija:

Količina električne energije, koja će se trošiti tokom penzionog života 15 god. je:

Q15 godina =474.3 kwh x 12meseci x 15godina =85 374 kwh

Mesečna količina el.energije koju će osiguranik plaćati tokom 28 godina je:

Mmesečno= Q15 godina / 28godina=85 374 kw / 28 x 12meseci =254 kwh

Visina mesečne uplate je:

C1 mesec = Mmesečno x 0,1 evro/1kwh=254 kwh x 0,1 evro/1kwh =25,4 evra

Sredstva za izgradnju električne centrale

Kalkulacija:

Broj osiguranika u Srbiji B=2 485 994 (četvrtina je najverovatniji broj uplatnika t.j. 627 449 u Srbiji, a verujem u susednim državama)

Ukupan broj uplatilaca U=4 x 627 449= 2 485 994 (Srbija+tri susedne zemmlje) x 627 449 br.pretplatnika, vreme gradnje 15 godina = 180 meseci.

Raspoloživi novac N15godina= 2 485 994 x 25,4 evra x 180 meseci = 11 365 964 560 evra. = 11 365 milijardi evra.

Mesečni raspoloživ novac M=63 144 193 evra. Sasvim pristojno!

Ako bi se uplata nastavila i posle 15godina raspoloživi novac u 28 godina uplate bio bi:

N28godina = 21 216 467 193 evra. Sasvim pristojno!

Linkovi:

http://www.bastabalkana.com/2015/04/treba-li-nam-hidroelektrana-od-2-gw-bez-dinara-kredita/

http://www.bastabalkana.com/2015/04/stilovi-planiranja-i-kreditiranja-buducnosti-u-inflaciji/

https://gradiuinflaciji.wordpress.com/

maš.inž.Mladen Popović
e-mail [email protected] ili
[email protected].